عنوان سال

آشنایی با استان و شهرستانها

آشنایی با استان سیستان و بلو چستان و شهرستانها

   سیستان و بلوچستان با آسمانی به پاکی آئینساکنانش و زمینی به سرسختی و سختکوشی مردمانش ، با مساحت 187 هزار کیلومترمربع و دارابودن 5/11 درصد از کل مساحت کشور به عنوان پهناورترین استان ایران اسلامی در جنوب شرقیکشور قرار دارد .

 این استان دارای اقلیمی بیابانی و نیمهبیابانی بوده و میانگین بارش سالانه در این استان حدود 110 میلیمتر و متوسط دمای آناز 22 الی 37 درجه سانتی گراد در تغییر است و به طور کلی سیستم آب و هوایی حاکم برمنطقه از گرم و خشک تا معتدل سرد و کوهستانی بر حسب نواحی و ارتفاعات متغییر است وازرطوبت نسبی 5/37 درصد ی برخوردار می باشد .

 سیستان و بلوچستان این سرزمین پهناور ،از دریاچه شکرریز هامون تا پهن دشت نیلگون دریای عمان گسترانیده شده است . عمان دراین دیار نشان از وسعت دل است و تفتان سر به فلک کشیده ، سر بلندی ها را سمبل . اینوادی دل در گرو ایمان دارد و ایمان در گرو اسلام حبل المتین وحدت ، دست آویز مؤمناناست و ائینه وحدت ، درخشنده از نور اسلام .

 اینجا سرزمین نخلهای راست قامت بلند همتاست و دیار نخل های کوتاه آرزو ، ریگ های تفتیده در شکوه انوارطلایی خورشید ، پای میکوبند و جان به خنکای نسیم شبهای باصفا ، صفا می دهند . در این ولایت مردم صبورند ومیهمان پذیرو سلحشور ، آرامند و خروشان ، تیره اند و روشن  ، خاک اند و افلاکی ، دستانشان نقش حقیقت می زندو چشمانشان برق حقیقت .

 این پهنه گر چه طعم تلخی ها را چشیده وزیر بار سختی ها و بی مهری های گذشتگان خمیده اما ، با درخشش انقلاب اسلامی جان گرفتهو در پرتو استقلال آزادی و جمهوری اسلامی طراوات یافته است و اکنون می رود تا غبارمحرومیت از چهره بزداید و با جلوه هایی از تلاش دولت مردانی خدوم، قلل رفیع  شکوفایی را فتح کند .

 هم اکنون سیستان و بلوچستان جمعیتی بالغبر 2 میلیون و چهار صد هزار نفر را در خود جای داده است که 49 درصد از این جمعیت راافراد زیر 15 سال تشکیل می دهند که جوان ترین جمعیت کشور می باشد و این یعنی بوستانجوانی که از عطر گلهای جوان و آماده به کارش می توان آن را به گلستانی خرم و سرسبزتبدیل کرد.  نرخ 77 درصدی باسوادی و حضور70 هزار دانشجو در استان این نوید را می دهد که این استان درآینده به یکی از پایگاههایمطرح علمی و فناوری در کشور تبدیل شود دستیابی به این هدف با توجه به اراده عالی واستوار و با اقدامات غرور انگیزی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بخشهای مختلفی ازجمله آموزش و پرورش بهداشت و درمان ، انرژی و ارتباطات ، صنعت و معدن شهرکهای صنعتیشهرسازی و عمران روستایی انجام گرفته است دور از دسترس به نظر نمی رسد .

 سیستان و بلوچستان دارای قابلیتهای ویژهای است دریای آزاد و مراحل طولانی و مستعد بنادر تجاری در کناره دریای عمان و اقیانوسهند موقعیت ترانزیتی زمینی و دریایی برای دسترسی به کشورهای آسیای میانه ، هم جواریبا کشورهای مسلمان افغانستان و پاکستان امکان استقرار مناطق آزاد تجاری ساحلی ، ندرگاههای خشک در مرزهای مشترک با افغانستان و در زمینه های تولید بومی و کشاورزی ، صیدو صیادی معادل و منابع زیرزمینی از جمله انواع سنگهای زینتی ، ساختمانی ، انواع میوههای گرمسیری انحصاری منطقه همچون مرز داخلی زمینه های قابل توجهی است که برای بهرهبرداری معدنی ، صنعتی و بازرگانی پیش روی مدیران و سرمایه گذاران قرار دارد به طوریکه میزان صید 30 هزار تن از سال مالی 79 ـ 80 اکنون به بیش از 150 هزار تن رسیده استو این بیانگر این است که دستیابی به مرزهای اقتصادی در استخراج و تولیدات منابع یادشده ، توجه ویژه نگاه محبت آمیز و مهر ورزانه تصمیم گیران ارشد کشوری و استان را میطلبد که به شرط  چنان نگاهی ، می تواند اعجازیبزرگ را در آبادانی استان در برداشته باشد .

 آشنایی با شهرستانهای استان ، شهرکها ونواحی مستقر در آنها

 زاهدان

 زابل

 زهک

 چابهار

 کنارک

 خاش

 ایرانشهر

 سراوان

 نیکشهر

 سرباز