عنوان سال

ایجاد دفتر کار مجازی

ایجاد دفتر کار مجازی 

 رشد و توسعه فناوریهای ارتباطات و اطلاعات به ویژهگسترش روز افزون شبکه اینترنت ، فضایی را فراهم کرده است تا افراد ، سازمانها و شرکتهایمختلف بتوانند قسمت زیادی از تعاملات و نیازهای اطلاعاتی خود را از طریق شبکه اینترنتشکل دهند .

 

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایراندر این راستا اقدام به طراحی و واگذاری دفاتر کار الکترونیکی مجازی به صنایع کوچک ومتوسط نموده است حضور فعال صنایع کوچک و متوسط کشور دروازه ورود و دسترسی به اطلاعاتو برقراری ارتباط با تمامی واحدهای صنعتی خواهد بود .

 

واحدهای صنعتی میتوانند بدون پرداخت هزینهاز طریق عضویت در این پایگاه ،www.sme.ir)صاحب یک دفتر کارالکترونیکی و یک سایت اطلاع رسانی شوند از طریق امکانات این دفتر کار الکترونیکی واحدهایصنعتی میتوانند ضمن تامین نیازهای ارتباطاتی و کاری ، به معرفی محصولات و خدمات خودپرداخته و قابلیتهای تجاری خود را در افزایش دهند . سایت اختصاصی هر واحد نیز باعثتامین هویت الکترونیکی واحدها گشته و نقطه تماس اختصاصی برای تعامل با مراجعین به واحدصنعتی می باشد .

 

خدمات این سایت به شکلی ساده و کارآمد ارائهمی شوند و واحدهای صنعتی عضو این سایت بدون تقبل هیچگونه هزینه ای از پشتیبانی فنیو تجاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز برخوردار خواهند شد .

 

قابلیت های عمومی سایت

 

•مشخصات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

•مشخصات شهرکهای صنعتی سراسرکشور

•مشخصات خدمات و محصولات ارائه شده توسطواحدهای صنعتی

•اطلاعات واحدهای صنعتی به تفکیک محصول، نام شرکت ، استان ، شهرستان و شهرک صنعتی

•دسترسی به محصولات و خدمات براساس نوعصنعت

•دسترسی به دفاتر کار الکترونیکی برای واحدهایصنعتی

•ایجاد وب سایت و پست الکترونیک برای واحدهایصنعتی

•مشاهده وب سایتهای اختصاصی واحدهای صنعتی

•ارتباطات الکترونیکی میان واحدهای صنعتی