عنوان سال

نیاز سنجی آموزشی

نیاز سنجی دوره های آموزشی

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان

 

 

 

فهرست

 

نام واحد                                                                                     شماره صفحات

 

1. نیازسنجی آموزشی مدیر عامل

2. نیازسنجی آموزشی امور اداری

3. نیازسنجی آموزشی امور حقوقی

4. نیازسنجی آموزشی امور مالی

5. نیازسنجی آموزشی واحد فنی

6. نیازسنجی آموزشی واحد طرح و برنامه

7. نیازسنجی آموزشی واحد روابط عمومی

8. نیازسنجی آموزشی واحد صنایع کوچک

 

 

 مقدمه :

 

امروزه پیشرفت جوامع بشری از ابعاد مختلفعلمی ، فن آوری ، سازمانی ، اطلاعاتی و ارتباطی غیر قابل کنترل است ، به گونه ای کهجهان هر روزه شاهد کشف و اختراع ابزارها وسایل و تبیین روش ها و ساختارها و فرآیندهاییاست که بدون کاربرد آنها حل مسائل و مشکلات مبتلا به سازمان ها امکان پذیر نیست .

ممکن است انسان ها در مقطعی از زمان ازدانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده های سازمانی برخوردار باشند ولی تغییرات وتحولات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ کرده و بازسازی ونوسازی دانش و تجربیات آنها را برای سازگاری با تغییرات ضروری می سازد .

یکی از کارآمد ترین ساز و کارهای بازسازیو نوسازی دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی با تغییرات و تحولات محیطی وسازمانی ، بهره گیری از آموزش است که از جمله مولفه های اصلی در بهبود عملکرد نهاییو موفقیت سازمان ها به شمار می رود به همین منظور شرکت شهرکهای صنعتی استان با هدفبه روز سازی دانش و اطلاعات کارکنانش اقدام به نیاز سنجی آموزش عمومی و تخصصی برایپرسنل خود نموده است .

 

 

پست سازمانی مدیر عامل

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) مبانینظری اندیشه های امام خمینی (ره)

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL آشناییبا مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری

3 گزارش دهی وظایف و نقشهای سرپرستی

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی سازمان دهی(چگونگیاستقرار ساختارهای سازمانی)

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانتکنیکها و فنون بهبود سیستم ها و روشها (بهکرد روشها)

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات انگیزشدر کار

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری تیم سازیو شیوه کار گروهی

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع کاربردفن آوری اطلاعات در مدیریت

9 کاربرد فن آوری اطلاعات فرآیند و فنونتصمیم گیری

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنفنون سنجش و ارزیابی عملکرد

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری مهارتهایارتباطی مدیران

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری فنون ادارهجلسات

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری مدیریت تعارضو فنون مذاکره

14 تکنیک های خلاقیت مدیریت مؤثر در وقت

15 نظام آراستگی سازمان روابط کار

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق ابعاد مختلف سند چشم انداز 

17 آشنایی با مدلهای تعالی سازمان چگونگیتبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح سازمانی

18 سازمان جهانی تجارت (WTO) مدلهای تعالی سازمانی

19 شهروند الكترونيك مدیریت استراتژیک منابعانسانی

20  آشنایی با حسابرسی سازمانی

21  حقوق شرکتها

22  روشهای حل اختلاف کارکنان

 

 

  

 

 

پست سازمانی مدیر امور اداری

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) مدیریترفتار سازمانی

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL خلاقیتو حل مسئله

3 گزارش دهی مبانی نظری اندیشه های دینیامام خمینی (ره)

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی آشنایی بامباحث مرتبط با تحول در نظام اداری

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانآشنایی با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات ظرفیتسازی برای کوچک سازی

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری فرآیند وفنون تصمیم گیری

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع مدیریتارتباطات سازمانی

9 کاربرد فن آوری اطلاعات رهبری تحول درسازمان ها

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنسیستم های اطلاعات مدیریت MIS

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری راهبردهای آموزش و توان افزایی

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری مدیریت عملکرد

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری مدیریت منابعانسانی 

14 تکنیک های خلاقیت مدیریت منابع 

15 نظام آراستگی سازمان شفافیت و سلامتاداری

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی

17 آشنایی با مدلهای تعالی سازمان مبانیسلامت اداری/فساد اداری

18 سازمان جهانی تجارت (WTO) عوامل و پیامدهایفساد اداری

19 شهروند الكترونيك مطالعات تطبیقی فساداداری

20  روانشناسی فساد اداری

21  اخلاق مدیریت

22  حکمرانی خوب

23  ابعاد حقوقی فساد

24  ارزیابی فساد

25  برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری

26  مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری

27  خلق دانش و خلاقیت و نوآوری

28  تکنیک های خلاقیت

29  آشنایی با راهبردها ، فناوری اطلاعات و خدمات اداری

30  معرفی بدو خدمت و توانمند سازی کارکنان

 

 

      

31  آشنایی با ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی کشور

32  آشنایی با نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان

33  آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا

34  آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری

35  آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد

36  آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی

37  امر به معروف و نهی از منکر

38  امنیت عمومی و انضباط اجتماعی

39  انواع و سطوح بهره وری

40  رویکردها و فنون بهبود بهره وری در سازمان ها

41  رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

42  گزارش نویسی در امور اداری

43  اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

 

 

 

 

 

پست سازمانی کارشناس آموزش 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) برنامهریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL نیازسنجی و آموزش

3 گزارش دهی آشنایی با نظام آموزش کارکناندولت

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی ارزشیابی آموزشی

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانروش تحقیق در آموزش

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات کارشناسیآموزش

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری تکنولوژیآموزش

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع آموزش هایمجازی

9 کاربرد فن آوری اطلاعات مبانی سازمانهاییادگیرنده

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنمدیریت دانش و یادگیری سازمانی

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری کاربردآمار و آموزش

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری ارتقاء واثر بخشی آموزشها

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری  

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك  

 

 

 پست سازمانی مسئول دفتر 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) توانمندسازی مسئول دفاتر مدیران

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL  

3 گزارش دهی  

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی  

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران  

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات  

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری  

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع  

9 کاربرد فن آوری اطلاعات  

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری  

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری  

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری  

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك  

 

 

 

پست سازمانی بایگان

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) مدیریتاسناد مدارک و فن بایگانی

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL اصولسیستمهای بایگانی و مدارک فنی اداری

3 گزارش دهی آشنایی با سیستم اتوماسیوناداری

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی نحوه ارسالو دریافت نامه های اداری از طریق ایمیل

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگراندبیرخانه الکترونیک و مکاتبات بدون کاغذ

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات  

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری  

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع  

9 کاربرد فن آوری اطلاعات  

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری  

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری  

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری  

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

 

 

 

پست سازمانی انباردار

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) اصولو تدارکات و خریدها

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL مدیریتاسناد

3 اصول نامه نگاری اداری و گزارش نویسیاصول انبارداری

4 آشنایی با قوانین و مقررات عمومی حسابداریانبار

5 اخلاق کار و ارزشهای سازمانی آشنایی باعملیات انبارداری

6 نظام آراستگی محیط کار آشنایی با روشطبقه بندی کالا

 

 

 

 

 

پست سازمانی کارپرداز

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) اصولو تدارکات و خریدها

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL آشناییبا مسائل عمومی قراردادها

3 اصول نامه نگاری و گزارش نویسی قوانینچک و سفته

4 آشنایی با قوانین و مقررات عمومی آگاهیاز نحوه محاسبه مالیات و پرداخت آن

5 اخلاق کار و ارزشهای سازمانی  

6 نظام آراستگی محیط کار  

 

 

 

 

 

پست سازمانی مسئول نقلیه ، راننده

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) آشناییبا قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL آشناییبا اصول عملکرد و ایمنی خودروهای سبک

3 اصول نامه نگاری و گزارش نویسی آشناییبا قطعه شناسی و لوازم مصرفی خودروهای سبک

4 آشنایی با قوانین و مقررات عمومی آشناییبا اصول عیب یابی و رفع عیوب خودرو

5 اخلاق کار و ارزشهای سازمانی آشنایی بانحوه سرویس و نگهداری خودرو

6 نظام آراستگی محیط کار  

 

 

 

 

 

 

پست سازمانی ذیحساب و مدیر امور مالی  

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) مبانینظری اندیشه های امام خمینی (ره)

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL آشناییبا مباحث مرتبط با تحول در نظارم اداری

3 گزارش دهی خلاقیت و حل مسئله 

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی مدیریت رفتارسازمانی

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانظرفیت سازی برای کوچک سازی

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات رهبریتحول در سازمان

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری سیستم هایاطلاعات مدیریت MIS

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع مدیریتعملکرد

9 کاربرد فن آوری اطلاعات فرآیند و فنونتصمیم گیری

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنمدیریت منابع

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری شفافیتو سلامت اداری

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری طراحی فرآیندهاو ساختارهای سازمانی

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری مبانی سلامتاداری/فساد اداری

14 تکنیک های خلاقیت اخلاق مدیریت

15 نظام آراستگی سازمان حکمرانی خوب

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق انواع و سطوح بهره وری

17 آشنایی با مدلهای تعالی سازمان رویکردهاو فنون بهبود بهره وری در سازمان ها

18 سازمان جهانی تجارت (WTO) قانون دیوان محاسباتکشور

19 شهروند الكترونيك اصول نظارت و کنترل

20  حسابرسی (1)

21  حسابرسی (2)

22  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

23  قانون بودجه درخصوص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

24  تعاریف و مفاهیم نظری قانون محاسبات عمومی

25  فرآیند کلی حسابرسی عملیاتی

26  حسابرسی دولتی

27  بودجه بندی

28  قانون تجمیع عوارض

29  روشهای تنظیم بودجه

30  مدیریت مالی پیشرفته

   حسابداری مدیریت(تصمیم گیری و مدیریت)

 

 

 

پست سازمانی پرسنل شاغل در امور مالی 

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) اصولحسابداری

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL حسابداریدولتی اعتبارات هزینه

3 گزارش دهی حسابداری دولتی اعتبارات تملکدارائیهای سرمایه ای

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی سیستم هایاطلاعاتی مدیریت MIS و کاربرد آن در امور مالی

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانسیستم ها و روش های نوین مالی

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات تجزیهو تحلیل صورتهای مالی

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری صورت جریانوجوه نقد 

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع آشناییبا حسابداری طرحهای عمرانی

9 کاربرد فن آوری اطلاعات  

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری  

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری  

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری  

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك  

 

 

 

پست سازمانی مدیر امور اجرایی 

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) مبانینظری اندیشه های امام خمینی(ره)

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL آشناییبا مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری

3 گزارش دهی خلاقیت و حل مسئله

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی مدیریت دررفتار سازمانی

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانظرفیت سازی برای کوچک سازی

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات رهبریتحول در سازمان

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری سیستم هایاطلاعات مدیریت MIS

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع مدیریتعملکرد

9 کاربرد فن آوری اطلاعات فرآیند و فنونتصمیم گیری

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنمدیریت منابع

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری شفافیتو سلامت اداری

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری طراحی فرآیندهاو ساختارهای سازمانی

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری مبانی سلامتاداری/فساد اداری

14 تکنیک های خلاقیت اخلاق مدیریت

15 نظام آراستگی سازمان حکمرانی خوب

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری

17 آشنایی با مدلهای تعالی سازمان خلق دانشو خلاقیت و نوآوری

18 سازمان جهانی تجارت (WTO) فرآیند خلاقیت ونوآوری

19 شهروند الكترونيك تکنیکهای خلاقیت 

20  انواع و سطوح بهره وری

21  رویکردها و فنون بهبود بهره وری در سازمان ها

22  امکان سنجی پروژه های صنعتی براساس روشUNIDO

23  امکان سنجی پروژه های صنعتی براساس روشUNIDOبا استفاده از نرم افزارCOMFAR

 

 

 

 

 

پست سازمانی کارشناس مسئول فضای سبز 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) روشهایطراحی ـ ایجاد فضای سبز

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL زیباسازی فضای سبز

3 گزارش دهی کنترل آلودگی هوا در محیط صنعتی

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی آلودگی هایزیست محیطی و روش های کنترل آن

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانسیستم های انتقال آب

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات تصفیهآب و فاضلاب

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری تصفیه فاضلابهایصنعتی

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع رفع موادزاید (جامد) صنعتی

9 کاربرد فن آوری اطلاعات کنترل سیل 

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری  

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری  

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری  

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك  

 

 

 

 

 

پست سازمانی مسئول برق و تأسیسات

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) تأسیساتبرقی

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL طراحیسیستم های توزیع آب

3 گزارش دهی آشنایی با تجهیزات تابلوییو نحوه کاربرد آبها

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی مبانی طراحیتابلوها

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانطراحی سیستم های جریان ضعیف

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات الزاماتعمومی تأسیسات برقی

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری آشنایی بامقررات و تعرفه های برق منطقه ای

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع آشناییبا مراحل بازرسی و تحویل تأسیسات و تجهیزات مکانیکی

9 کاربرد فن آوری اطلاعات آشنایی با فهرستکنترل و بازرسی و تحویل تأسیسات لوله کشی ، توزیع انرژی سرمایی ، گرمایی(آب گرم،سرد،بخار)آب خنک کننده

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری آشناییبا فهرست کنترل و بازرسی و تحویل تأسیسات

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری مرکزی (چیلر ، برج خنک کننده ، کندانور هوایی)

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری آشنایی با فهرستکنترل و باز بینی و تحویل پمپها و بوسترپمپها

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك  

 

 

 

 

 

پست سازمانی سایر پرسنل شاغل در واحد فنی 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) آشناییبا مقررات طرحهای عمرانی

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL سیستماطلاعات جغرافیایی (GIS)

3 گزارش دهی آشنایی با روش مستند سازی درپروژه های عمرانی 

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی آشنایی باقوانین برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی مرتبط آن

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانبرنامه ریزی و کنترل پروژه

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات آشناییبا روشهای متره برآورد با استفاده از نرم افزارهای مرتبط

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری آشنایی باروشهای قیمت گذاری

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع امکان سنجیپروژه های صنعتی براساس روش UNIDO

9 کاربرد فن آوری اطلاعات امکان سنجی پروژههای صنعتی و نیمه صنعتی براساس روش UNIDOبا استفاده از نرم افزارCOMFAR

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنآشنایی با نرم افزارهای مرتبط

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری تأسیساتگرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری الزاماتعمومی تأسیسات برقی (فنی و اجرائی)

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری سیستم انتقالآب

14 تکنیک های خلاقیت پمپ و پمپاژ

15 نظام آراستگی سازمان آموزش اتوکد

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق مقاوم سازی لرزه ای سازه ها

17 شهروند الكترونيك  

 

 

 

پست سازمانی مدیر طرح و برنامه

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) مبانینظری اندیشه های امام خمینی (ره)

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL آشناییبا مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری

3 گزارش دهی خلاقیت و حل مسئله

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی مدیریت رفتارسازمانی

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانظرفیت سازی برای کوچک سازی

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات رهبریتحول در سازمان

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری سیستم هایاطلاعات مدیریت MIS

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع مدیریتعملکرد

9 کاربرد فن آوری اطلاعات فرآیند و فنونتصمیم گیری

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنمدیریت منابع

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری آشناییبا فنون و روش کار با مدیران مافوق

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری شفافیت وسلامت اداری

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی

14 تکنیک های خلاقیت مبانی سلامت اداری/فساداداری

15 نظام آراستگی سازمان اخلاق مدیریت

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق حکمرانی خوب

17 آشنایی با مدلهای تعالی سازمان مبانیو مفاهیم خلاقیت و نوآوری

18 سازمان جهانی تجارت (WTO) خلق دانش و خلاقیتو نوآوری

19 شهروند الكترونيك فرآیند خلاقیت و نوآوری

20  تکنیک های خلاقیت

21  مدیریت بودجه و رویکردهای نوین آن

22  آشنایی با مقررات برنامه ریزی توسعه

23  توسعه سرمایه انسانی

24  برنامه ریزی توسعه فضایی

25  انواع و سطوح بهره وری

26  رویکرد ها و فنون بهره وری درسازمان ها

27  اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن

28  اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

29  بودجه ریزی عملیات 

30  آشنایی با بانکهای اطلاعاتی(Access SQl,…)

 

 

 

 

پست سازمانی مدیر طرح و برنامه

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

31  برنامه ریزی استراتژیک

32  تکنیکهای برنامه ریزی و بودجه بندی

33  برنامه ریزی توسعه صنعتی

34  برنامه ریزی دستگاههای دولتی

35  مدیریت بر مبنای هدف

36  برنامه ریزی و کنترل پروژه

37  مدیریت زمان

38  طرح ریزی و بهبود مستمر

39  بودجه ریزی نوین

40  بودجه بندی جامع

 

 

 

پست سازمانی کارشناس آمار و فناوری

 

 

ردیف

 نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) آشناییبا بانکهای اطلاعاتی (Access,SQL,…)

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL آشناییبا سیستم های GIS و ERO و MIS

3 گزارش دهی آشنایی با پیاده سازی سیستمهایامنیتی شبکه

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی پیاده سازیسیستمهای راهبری شبکه

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگراندوره های ویژه برنامه نویسی

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات دورههای آموزشیMCSEوA+وCCNDوCCN8و سیسکو

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری آموزش سیستمهای عامل(Linux,windows)

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع آشناییبا نرم افزارهای کنترل پروژه

9 کاربرد فن آوری اطلاعات آشنایی با متدولوژیمهندسی نرم افزار(RUP,…)

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری  

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری  

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری  

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك  

 

 

 

 

 

پست سازمانی سایر پرسنل شاغل در طرح و برنامه

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

 

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) تحلیلآماری

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL آمارکاربردی

3 گزارش دهی کارشناسی آمار موضوعی

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی آشنایی بابانکهای اطلاعاتی(Access,SQL,…)

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانآشنایی با سیستمهایGIS ، ERP ، MIS

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات دورههای آموزشی + A و MCSE

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری دوره هایویژه برنامه نویسی

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع آموزش نرمافزار گزارش گیری

9 کاربرد فن آوری اطلاعات اصول برنامه ریزی

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنآشنایی با نظامهای بودجه ریزی

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری بدوجهریزی شرکتهای دولتی

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری سیاستهاو خطوط کلی برنامه های توسعه ملی

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری استراتژی توسعهدر مؤسسات اقتصادی ایران

14 تکنیک های خلاقیت آشنایی با پیاده سازیسیستمهای امنیتی شبکه

15 نظام آراستگی سازمان پیاده سازی سیستمهایراهبری شبکه

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق دوره های ویژه برنامه نویسی

17 شهروند الكترونيك دوره های آموزشیMCSE ، A+ ، CCNP

18  آموزش سیستم های عامل windows ،  linux server

19  آشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه

20  آشنایی با متدلوژی مهندسی نرم افزار

 

 

 

پست سازمانی مسئول روابط عمومی 

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) ارتباطاتمردمی

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL پاسخگوییو مشتری فرمانی در روابط عمومی

3 گزارش دهی مدیریت همایش ها و گردهماییها

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی اصول گزارشنویسی در روابط عمومی

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگرانمدیریت روابط عمومی

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات انواعسطوح بهره وری

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری رویکردهاو فنون بهبود بهره وری سازمان ها

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع مبانی ومفاهیم خلاقیت و نوآوری

9 کاربرد فن آوری اطلاعات خلق دانش و خلاقیتو نوآوری

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنفرآیند خلاقیت و نوآوری

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری تکنیکهای خلاقیت

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری روابط عمومیالکترونیک

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری ارتباطات رسانهای در روابط عمومی

14 تکنیک های خلاقیت مخاطب شناسی

15 نظام آراستگی سازمان فنون اداره جلسات

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق تبلیغات در روابط عمومی

17 آشنایی با مدلهای تعالی سازمان اصولو مبانی ارتباطات

18 سازمان جهانی تجارت (WTO)  

19 شهروند الكترونيك  

 

 

 

 

پست سازمانی مسئول کتابخانه 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) کتابداری

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL فراهمآوری منابع کتابخانه ای

3 گزارش دهی دوره های تخصصی کتابداری نوین

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی  

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران  

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات  

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری  

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع  

9 کاربرد فن آوری اطلاعات  

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری  

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری  

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری  

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك  

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست سازمانی سرپرست صنایع کوچک

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی نیازهای آموزشیتخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4) مدیریتو مهندسی ارزش

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL توسعهکارآفرینی صنایع کوچک و متوسط

3 گزارش دهی انواع و سطوح بهره وری

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی رویکردها وفنون بهبود بهره وری در سازمان ها

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگراناقتصاد ایران در بستر جهانی شدن

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات برنامهریزی و کنترل پروژه

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری آشنایی بااستانداردهای سوی(ISO9000)

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع مدیریتسازمان های کارآفرینی

9 کاربرد فن آوری اطلاعات مدیریت تحقیقو توسعه

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنمبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری خلقدانش و خلاقیت و نوآوری

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری فرآیند خلاقیتنوآوری

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری تکنیک های خلاقیت

14 تکنیک های خلاقیت کارآفرینی

15 نظام آراستگی سازمان مطالعه و بررسیفرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق آشنایی با استراتژی توسعه صنعتی کشور

17 آشنایی با مدلهای تعالی سازمان نیازسنجیبرنامه ریزی و سنجش اثر بخشی آموزشی مبتنی بر استانداردISO10015

18 سازمان جهانی تجارت (WTO) علل و عوامل عدمموفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارجدید

19 شهروند الكترونيك مراحل راه اندازی کسبو کار و تدوین طرح تجاری

20  استراتژیهای بازاریابی،مدیریت بازاریابی داخلی و بین المللی

21  توسعه بازار

22   بازاریابی بین المللی

23  تجارت بین المللی

24  بازاریابی و تجارت الکترونیک

25  SME در زنجیره ارزش جهانی

26  اصول و فنون مذاکرات بین المللی

27  مدیریت فناوری

28  مفاهیم بهره وری و سند ارتقاء بهره وری

29  تجزیه و تحلیل عوامل شکست EMEA

30  توسعه و پیاده سازی خوشه های صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست سازمانی سرپرست حراست 

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4)  

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL  

3 گزارش دهی  

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی  

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران  

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات  

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری  

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع  

9 کاربرد فن آوری اطلاعات  

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری  

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری  

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری  

14 تکنیک های خلاقیت  

15 نظام آراستگی سازمان  

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست سازمانی مشاور حقوقي

 

 

 

ردیف نیازهای آموزش عمومی

 نیازهای آموزشی تخصصی

1 آموزش زبان انگلیسی سطح(1و2و3و4)  آشنايي با حقوق قراردادها 

2 دوره های آموزشی مهارتهای ICDL  آشنايي با نحوه تنظيم قراردادها 

3 گزارش دهی  نحوه ترتيب تنظيم قراردادها 

4 استفاده از ظرفیت های ذهنی  آيين نگارش حقوقي و مكاتبات اداري 

5 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران  شرايط عمومي پيمان 

6 شناسایی و دستیابی به منابع اطلاعات    شرايط خصوصي پيمان 

7 آئین نگارش و مکاتبات اداری    آيين نامه معاملات دولتي 

8 طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع    قانون برگزاري معاملات دولتي 

9 کاربرد فن آوری اطلاعات    قانون برگزاري مناقصات 

10 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن    حقوق شركتها

11 مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری     قراردادها و دعاوي پيمانكاري

12 خلق دانش و خلاقیت و نوآوری     قانون تملك اراضي

13 فرآیند خلاقیت و نوآوری     قانون ديوان عدالت اداري

14 تکنیک های خلاقیت      قوانين و مقررات ثبتي

15 نظام آراستگی سازمان    آشنايي با مقررات طرحهاي عمراني 

16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیرانمافوق  

17 شهروند الكترونيك   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

  

 عملکرد   |   تبادلات آموزشی   |   نیازسنجیآموزشی

 

کلیه حقوق برای شرکت شهرکهای صنعتی استانسیستان و بلوچستان محفوظ است

 

Powered by ImenRayaneh.ir

   

عناوین سایت