عنوان سال

طرح تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع 

 

رسول اکرم (ص) هرکس براردر مسلمان خود رابا کلمه اي لطف آميز تکريم کند و غم او را بزدايد عمواره در سايه جاودان لطف الهي است. 

فرم نظر سنجي ارباب رجوع (موضوع ماده 8طرح تکريم مردم)

1- آيا اطلاع رساني و راهنمائي لازم بهصورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما رايه شده: بله

تاحدودي

خير

 

2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بودهاست: بسيار خوب 

خوب 

متوسط 

بد

 

3- نام فرد يا افرادي را که مناسبترين برخورد و همکاري را داشته اند مرقوم فرمائيد: 

4- نام فرد يا افرادي را که برخورد نامناسبيبا شما داشته اند مرقوم فرمائيد. و علت آنرا توضيح دهيد: 

5- آيا خدمات مورد نظر شما در موعد مقررانجام شده است: بلي 

خير

 

6- چنانچه در خواستي خلاف مقررات از جنابعاليشده است آنرا مرقوم فرماييد(با ذکر مورد و فرد): 

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاحامور بنويسيد: 

در صورت تمايل اين قسمت را کامل کنيد

نام و نام خانوادگي: 

تلفن تماس: 

تاريخ مراجعه: 

---------------------------------------------------------------------------------------------

روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي 

عناوین سایت