عنوان سال

خوشه های صنعتی

خوشه هاي صنعتي

 

واحد صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي استانسيستان و بلوچستان اقدام به انجام مطالعات در زمينه امكان سنجي خوشه هاي صنعتي در داخلاستان نموده است كه تعداد خوشه هاي مورد مطالعه 11 مورد مي باشد كه به شرح ذيل اعلاممي گردد :

1. خوشه صنعتي صنايع شيلاتي چابهار

2. خوشه صنعتي توليد و بسته بندي فرآوريخرما (سروان ، ايرانشهر و نيكشهر)

3. خوشه صنعتي سنگ گرانيت (زاهدان)

4. خوشه صنعتي فرش دستباف (زابل)

5. خوشه صنعتي دام (سيستان)

6. خوشه صنعتي سفال كلپورگان (سراوان)

7. خوشه صنعتي مصنوعات تزئيني معدني (زاهدان)

8. خوشه صنعتي سوزن دوزي (زاهدان ، ايرانشهر، سراوان)

9. خوشه صنعتي زيور آلات بلوچستان (طلاو نقره) (زاهدان)

10. خوشه صنعتي سكه دوزي (زاهدان ، ايرانشهر، سراوان)

11. خوشه صنعتي حصير بافي (نيكشهر)

در استقرار خوشه ها اولويت بندي خوشه هااهميت زيادي دارد و اين اولويت بندي براساس ميزان اثر بخشي آن ها بر مشخصه هاي اقتصادي،‌ صنعتي و اجتماعي منطقه صورت مي گيرد در اين راستا با استفاده از منطق فازي ميزاناولويت توسعه خوشه هاي صنعتي در دست مطالعه مي باشد و با توجه به موارد فوق خوشه صنعتيشيلاتي چابهار ، فرش دستباف زابل و سفال كلپورگان سراوان به عنوان پروژه هاي قابل اجرابه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران معرفي گرديد . همچنين كارشناساني از استانبه 4 دوره آموزشي توسعه خوشه هاي صنعتي و تربيت عامل توسعه خوشه كه در تهران و مشهدبرگزار گرديد شركت نمودند ، كه نتايج و اثرات قابل توجه اي در مطالعات توسعه خوشه هايصنعتي داشته است.همچنین طی مذاکرات انجام گردیده با سازمان صنایع کوچک مقرر گردید کهشروع فعالیت خوشه صنعتی شیلاتی چابهار در سال آینده انجام گردد. همچنین دو جلسه کارشناسیکار گروه خوشه های صنعتی و شبکه های  صادراتیاستان توسط سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان و با همکاری واحد صنایع کوچک شرکتشهرک های صنعتی  تشکیل گردیده است .

در اولین جلسه 3 کمیته تخصصی :

الف) کمیته تخصصی بخش صنعت و معدن

 ب) کمیته تخصصی بخش کشاورزی و شیلاتی

ج) کمیته تخصصی بخش بازرگانی و خدمات

با هدف شناسایی ثانویه خوشه های صنعتی استانعلاوه بر 11 خوشه شناسایی شده جهت معرفی به سازمان توسعه تجارت جهت صدور پروانه تأییدخوشه تشکیل گردید . سپس مقرر گردید اعضاء کمیته های تخصصی موارد ذیل مورد بررسی قراردادهو گزارش دهند .

 1ـ چه تولیدات و کسب و کارهایی در استان امکان خوشهشدن دارند .

 2ـ استان برای ایجاد خوشه ها چه امکاناتی را می تواندارائه دهد .

 3ـ برای ایجاد خوشه های صنعتی چه تقاضاهایی داریم.

 در دومین جلسه مصوب گردید سه خوشه صنعتی شیلات چابهار،تولید و بسته بندی و فرآوری  خرمای استان وسنگ گرانیت تا پایان سال جاری شناسنامه آنها تهیه و به سازمان توسعه تجارت معرفی شوند.

عناوین سایت