عنوان سال

سوالات متداول

سئوالات متداول 

 

Q1.

صنايعي كه مي توانند در شهركها مستقر شوندكدامند؟

 

 

 

 

 

 

Q2.

مدارك لازم براي دريافت جواز تاسيس واحدصنعتي كدامند؟

 

 

 

 

 

 

Q3.

براي عقد قرارداد دريافت زمين چه مداركيلازم است؟

 

 

 

 

 

 

Q4.

موضوع قرارداد منعقده با متقاضي دريافتزمين در شهركهاي صنعتي چيست؟

 

 

 

 

Q5.

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

Q6.

قرارداد چگونه فسخ مي شود؟

 

 

 

 

Q7.

در چه زماني سند مالكيت زمين به نام متقاضيصادر مي شود؟

 

 

 

 

 

 

Q8.

آيا كارگاههاي پيش ساخته نيز در شهركهايصنعتي احداث مي شوند؟

 

 

 

 

 

 

Q9.

شهركهاي صنعتي تحت پوشش سازمان چه تفاوتهاييبا ديگر شهركها و نواحي صنعتي دارند؟

 

 

 

 

Q10.

شرايط واگذاري كارگاههاي واقع در شهركهايصنعتي چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 

Q11.

براي اجراي طرحهاي صنعتي ، سازمان جه تسهيلاتيرا پرداخت مي كند؟

 

 

 

 

 

 

Q12.

استاندارد رسمي پذيرفته شده در ايران برايتعريف موسسات كوچك و متوسط را لطفا بفرمائيد.

 

سئوالات متداول 

 

Q1.

صنايعي كه مي توانند در شهركها مستقر شوندكدامند؟

 

 

 

پاسخ:

در شهركهاي صنعتي عمومي تقريبا تمامي رشتههاي فعاليت صنعتي مي توانند استقرار يابند. اما در شهركهاي صنعتي تخصصي فقط رشته هايخاصي از فعاليتهاي صنعتي امكان استقرار در آن را دارند . مانند صنايع چرمسازي در شهركصنعتي چرمشهر.

 

 

 

 

 

Q2.

مدارك لازم براي دريافت جواز تاسيس واحدصنعتي كدامند؟

 

 

 

پاسخ:

صدور جواز تاسيس نيازمند مدرك خاصي نيستو با مراجعه به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه و تكميل فرمهاي لازم صادر مي گردد.

 

 

 

 

 

Q3.

براي عقد قرارداد دريافت زمين چه مداركيلازم است؟

 

 

 

پاسخ:

۱- درخواست كتبي متفاضي ۲ـ مجوز صنعتي صادرهازسوي يكي از مراجع ذيصلاح ( مثل جواز تاسيس)

 

 

 

 

 

Q4.

موضوع قرارداد منعقده با متقاضي دريافتزمين در شهركهاي صنعتي چيست؟

 

پاسخ:

هر متقاضي به تناسب وسعت و موقعيت زمينيكه به او تخصيص مي يابد ، بايد سهمي از هزينه هاي ساخت و ساز شهرك صنعتي را بپردازد.اين سهم را بهاي حق بهره برداري(انتفاع) از تاسيسات و امكانات مي نامند. بهاي حق بهرهبرداري به صورت نقد و اقساط دريافت مي شود. بنابراين موضوع قرارداد صرفا در رابطه باحق بهره برداري مي باشد. به منظور كمك به متقاضي ، بهاي زمين تخصيصي پس از به بهرهبرداري رسيدن واحد صنعتي از او جداگانه دريافت مي شود.

 

 

 

 

 

 

Q5.

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد چگونه است؟

 

 

 

پاسخ:

اصولا پرداخت مبلغ قرارداد به صورت نقدو اقساط مي باشد. پرداخت حداقل ۳۰ درصد مبلغ قرارداد ضروري است. تعداد اقساط با توجهبه نوع قرارداد ، شرايط متقاضيان و استان مربوطه متفاوت بوده و بين ۳۰ تا ۴۶ ماه است.

آيا به مبلغ قرارداد تخفيف نيز داده ميشود؟

درصورتيكه طرف قرارداد پيش از خاتمه اقساطموفق به دريافت پروانه بهره برداري از سازمان صنايع و معادن مربوطه گردد مشروط بر اينكه۳۰ درصد ( در استانهاي شمالي ۴۰ درصد) زمين را به زيربنا اختصاص داده شود با تشخيصهيات مديره استان از پرداخت تمام و يا بخشي از اقساط معاف مي شود.( شهركهاي استان تهرانضوابط خاص خود را دارند)

 

 

 

 

 

 

Q6.

قرارداد چگونه فسخ مي شود؟

 

پاسخ:

درصورتي كه متقاضي(طرف قرارداد) به تعهداتخود مطابق با دفترچه قرارداد عمل نكند قرارداد قابل فسخ مي باشد. مثلا اگر طرف قرارداددر مدت تعيين شده فعاليت ساخت و ساز واحد خود را شروع نكند شركت شهركهاي صنعتي استاننسبت به فسخ قرارداد اقدام مي نمايد.

 

 

 

 

 

Q7.

در چه زماني سند مالكيت زمين به نام متقاضيصادر مي شود؟

 

 

 

پاسخ:

در زماني كه طرف قرارداد پروانه ساختمانو پروانه بهره برداري خود را ارائه نمايد و بدهكاريهاي مالي خود را تسويه نمايد ، انتقالقطعي مالكيت به نام او در دفاتر اسناد رسمي صورت مي پذيرد.

 

 

 

 

 

 

Q8.

آيا كارگاههاي پيش ساخته نيز در شهركهايصنعتي احداث مي شوند؟

 

 

 

پاسخ:

به منظور كمك به راه اندازي واحدهاي بسياركوچك صنعتي در برخي از شهركها كارگاههايي با مساحت هاي حداكثر چند صد متر احداث و بهمتقاضيان واگذار مي شوند.

 

 

 

 

 

 

Q9.

شهركهاي صنعتي تحت پوشش سازمان چه تفاوتهاييبا ديگر شهركها و نواحي صنعتي دارند؟

 

پاسخ:

اين شهركهاي صنعتي به تصويب هيات دولت رسيدهاند و تحت نظارت دولت مي باشند و از مقررات و سياستهاي حمايتي دولت تبعيت مي نمايند.دفترچه هاي قرارداد تخصيص زمين در آنها در حكم اسناد رسمي مي باشند. شهركهاي صنعتيمذكور در مواردي از حمايتهاي مالي دولت نيز برخوردار مي شوند.

 

 

 

 

 

 

Q10.

شرايط واگذاري كارگاههاي واقع در شهركهايصنعتي چگونه است؟

 

 

 

 

پاسخ:

با توجه به محل احداث ، نوع و طراحي آن، قيمت كارگاهها متفاوت بوده و به صورت هاي نقد و اقساط و اجاره واگذار مي گردد. جهتكسب اطلاعات بيشتر از وجود كارگاهها ، مشخصات آنها و شرايط واگذاري به پايگاه هاي اطلاعرساني استانها مراجعه فرمائيد.

 

 

 

 

 

Q11.

براي اجراي طرحهاي صنعتي ، سازمان جه تسهيلاتيرا پرداخت مي كند؟

 

 

 

پاسخ:

در حال حاضر پرداخت تسهيلات به طرحهاي صنعتيتوسط سيستم بانكي كشور صورت مي گيرد و مي بايست به بانكهاي تجاري اعم از دولتي و خصوصيمراجعه نمود. درصورت تخصيص منابع و اعتبارات تبصره اي مراتب از طريق سازمانهاي صنايعو معادن استانها به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.

 

 

 

 

 

Q12.

استاندارد رسمي پذيرفته شده در ايران برايتعريف موسسات كوچك و متوسط را لطفا بفرمائيد.

 

پاسخ:

معيار تشخيص صنايع كوچك و متوسط ، تعدادپرسنل است. براي صنايع كوچك : زير ۵۰ نفر كاركن و براي صنايع متوسط : زير ۲۵۰ نفر كاركن.


عناوین سایت