عنوان سال

مزایای استقرار صنایع

مزایای استقرار صنایع 

 

 

مزایای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی

 

 

 

1. مستثنی بودن از قانون شهرداریها

 

 

 

2. عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانهاز ادارت مختلف از قبیل منابع طبیعی ، کشاورزی ، آّب ، برق ، گاز ، امور اراضی ، میراثفر هنگی خاک شناسی ، ثبت اسناد ، راه و ترابری .

 

 

 

3. ایجاد ارزش افزوده زمین و تاسیسات احداثیبه علت قرار داشتن در منطقه صنعتی تصویب شده هیئت وزیران و دستگاههای دولتی .

 

 

 

4. تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح هایصنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روشهای شهرک سازی

 

 

 

5. صدور مجوز (احداث ساختمان) و (پایانکار) در محدوده اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی و در کوتاهترین زمان ممکن و بصورت رایگانانجام می شود .

 

 

 

6. بهره مندی از امکانات و تاسیساتی کهدر شهرکها صنعتی ایجاد شده و یا در آینده ایجاد می گردند . از قبیل : معابر آسفالته، فضای سبز گسترده و زیبا ، شبکه های گسترده آزبستی آب ، مخازن زمینی و هوایی آب ،شبکه های 20 کیلووات داخلی توزیع برق ، شبکه های روشنی معابر ، مرکز فوریتهای پزشکی، آتش نشانی ، مرکز اینترنت ، مراکز مشاوره ، شعب بانکها ، دفتر بیمه ، مسجد ، سالناجتماعات ، رستورات و سایر امکانات رفاهی متناسب با پیشرفت فیزیکی شهرکهای صنعتی .

 

 

 

7. کاهش هزینه های سرمایه گذاری مانند آب، برق ، تلفن ، گاز ، تصفیه خانه فاضلاب ، مخابرات و راه دسترسی (به علت استفاده ازخدمات مشترک ساماندهی شده .)

 

 

 

8. امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچک آمادهو پیش ساخته موجود در شهرکهای صنعتی کارگاهی به منظور تسریع در بهره برداری و اشتغالزایی .

 

 

 

9. صدور اسناد مالکیت رسمی برای واحدهایمستقر در شهرکهای صنعتی و امکان ترهین سندهای مذکور جهت دریافت تسهیلات بانکی با ارائهدفترچه تخصیص زمین به عنوان سند ثبتی مورد پذیرش بانک به استناد مصوبه هیات وزیرانو قانون مصوب مجلس نیز با دریافت بهای زمین به قیمت تمام شده پس از احراز شرایط لازممیسر می شود .

 

 

 

10. دریافت هزینه های حق انتفاع از تاسیساتبصورت نقد و اقساط (30 درصد نقد و مابقی طی اقساط 3 ساله)

 

 

 

11. ایثارگران برابر تعریف مصوب مجلس شورایاسلامی 20 درصد مبلغ قرارداد را نقدی و مابقی مبلغ قرارداد را طی 48 ماه (16قسط سهساله) می توانند پرداخت کنند

 

 

 

12. بخشودگی قسمتی از هزینه های انتفاعاز تاسیسات برای واحدهایی می شود که زودتر از زمان پرداخت اقساط خود به بهره برداریمی رسند .

 

 

 

13. لزوم احداث زیربنا در حداقل 40 درصدزمین مورد تقاضا و ارائه پروانه بهره برداری از شروط استفاده از تخفیف مندرج در اینبند می باشد .

 

 

 

14. معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهافقط مشمول واحدهایی می شود که در شهرکهای صنعتی مستقر می باشند .

 

 

 

15. برای اراضی با متراژ زیاد طبق ضوابط، امکان دریافت درصد نقدی طی شش ماه فراهم می گردد .

 

16. اداره شهرک های صنعتی پس از بهره برداریبه هیات های امناء منتخب صاحبان صنایع یا (شرکتهای عمران) که متشکل از صاحبان صنایعمستقر در شهرکها می باشند ، واگذار می شود .

 

 

 

17. همجواری واحدهای صنعتی همگن و فراهمشدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه ها و خوشه های مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرکها ونواحی صنعتی و امکان استفاده از تولیدات ، نیروی متخصص ، ماهر و تجارت واحدهای صنعتیدرون شهرک

 

 

 

18. امکان استفاده از سرویس رفت و آمد مشترک

 

19. استقرار در شعاع 30 کیلومتری مراکزاستان ها و شهرهای بالای 300 هزار نفر .

 

 

عناوین سایت