عنوان سال

مشوقهای سرمایه گذاری

مشوقهای سرمایه گذاری  

 

 

مشوقهای سرمایه گذاری

 

 

 

مشوقهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحیصنعتی عبارتند از :

 

1. دریافت تنها بخشی از قیمت تمام شده ایجادو احداث امکانات زیربنایی و خدمات عمومی تحت عنوان بهای حقوق بهره برداری از تاسیساتآن هم به صورت نقد و اقساط

 

 

 

تبصره : در مناطق کمتر توسعه یافته مطابقبا دستورالعمل مربوطه سالانه تخفیف هایی در نظر گرفته می شود .

 

 

 

2. ایثارگران برابر مصوبه مجلس شورای اسلامیبرای یک نوبت به نسبت سهم آنها در قرارداد تخصیص زمین مشمول 5 درصد تخفیف خواهند شد.

 

 

 

3. متقاضیان نخبه براساس مصوبه شورای عالیانقلاب فرهنگی و با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور به نسبت سهم ایشان در قرارداد تخصیصزمین مشمول 5 درصد تخفیف خواهند شد .

 

 

 

4. امکان کاهش درصد بخش نقدی قرارداد بهمیزان 5 درصد برای شرکتهای تعاونی .

 

 

 

5. امکان تقسیط مبلغ بخش نقدی قرارداد بارعایت ضوابط و حداکثر به مدت شش ماه

 

 

 

6. واحدهایی که زودتر از جدول زمان بندیاجرای طرح به بهره برداری می رسند پس از تایید شرایط احراز و با تصویب و ابلاغ شرکتاستانی بخشی از 50 درصد اقساط باقیمانده (به نسبت مدت زمان تعجیل در بهره برداری) آنهامشروط به داشتن شرایط ذیل مشمول بخشودگی می گردند .

 

 

 

الف) رعایت ضوابط ساخت و ساز براساس دفترچهضمائم قرارداد و نقشه های تصویب شده در هنگام اخذ مجوز ساخت و دریافت و ارائه پروانهبهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان و یا دستگاههای ذیربط .

 

ج) احداث حداقل 35 درصد زیربنا به نسبتعرصه تخصیصی .

 

د) ارائه جدول برنامه زمان بندی اجرای طرحدر زمان  انعقاد قرارداد که به تایید شرکت یامشاور معتمد رسیده باشد .

 

ه) انجام کلیه تعهدات طبق ضوابط و مفادقرارداد و دستورالعمل .

 

 

 

7. اعمال بخشودگی پیش از موعد منوط به فعالبودن واحد به تشخیص کارشناسان شرکت و ارائه فهرست تایید شده تامین اجتماعی در سررسیدهر یک از اقساط می باشد .

 

 

 

8. در عرصه های دارای زیربنا در زمان انعقادقرارداد حداکثر 5 درصد از حد نصاب 35 درصد کسر و متقاضی می بایست باقیمانده زیربنارا احداث نماید .

 

 

 

9. در طرحهایی که بخشی از فرآیند تولیدآنها خارج از سالنهای سرپوشیده ایجاد می گردد . نقشه های مهندسی آن به تایید شرکت رسیدهاست ، مستحدثات ایجاد شده آنان براساس آیین نامه اجرایی مربوطه به عنوان قسمتی از زیربنایتولید محسوب می گردد .

 

 

 

10. متقاضی که مبلغ قرارداد را به صورتنقدی و یکجا پرداخت کنند مشمول 12 درصد بخشودگی شده و در صورتیکه در طول سال نسبت بهپرداخت باقیمانده اقساط و یا درصدی از اقساط باقیمانده اقدام نمایند ، براساس ضوابطو مقررات مشمول تخفیف خواهند شد .

 

 

 

11. قیمت زمین در شهرکها و نواحی صنعتیمستقر در مناطق کمتر توسعه یافته ، رایگان و در سایر مناطق حداکثر تا سقف 50 درصد بخشودهخواهد شد .

 

 

 

12. امکان اعمال تخفیف تا 10 درصد به مبلغقرارداد برای عرصه های ناهموار ، نامرغوب ، بزرگ و دارای شرایط خاص .

 

 

 

13. استفاده از معافیت مالیاتی ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم و پیگیری پیرامون حذف شعاع 30 کیلومتری در شهرکهای صنعتیمرکز استان .

 

 

 

ماده 132 : در آمد مشمول مالیات ابرازیناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصیکه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای انها پروانه بهره برداریصادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراجبه میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد وبه مدت 10 سال از فعالیت موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند .

 

 

 

تبصره 2 : معافیتهای موضوع این ماده شاملدرآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتریمرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساسآخرین سرشماری به استثنای شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود .

 

 

 

 

 

عناوین سایت