عنوان سال

شهرکها و نواحی مناطق محروم

شهرکها و نواحی مناطق محروم  

 

شهرکهای صنعتی استان که جزء مناطق کمترتوسعه یافته می باشند :

 

 

شهرک صنعتی ایرانشهر بمپور

شهرک صنعتی ایرانشهر کارگاهی

شهرک صنعتی زابل

شهرک صنعتی خاش

شهرک صنعتی سراوان

شهرک صنعتی کنارک

شهرک صنعتی چابهار

شهرک صنعتی سرباز

شهرک صنعتی رامشار

شهرک صنعتی نیکشهر

 

نواحی صنعتی استان که جزء مناطق کمتر توسعهیافته می باشند :

 

ناحیه صنعتی زهک

ناحیه صنعتی بریس

ناحیه صنعتی سوران

ناحیه صنعتی پسابندر

ناحیه صنعتی دلگان

ناحیه صنعتی نگور

ناحیه صنعتی نوک آباد

ناحیه صنعتی زابلی

 

 

ماده 132 قانون اصلاح موادی از مالیاتهایمستقیم :

 

در آمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیتهایتولید و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی وخصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه ها ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فورش منعقد می شود, از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاددرصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت دهسال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.

 

تبصره 1. فهرست مناطق کمتر توسعه یافتهبرای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنیندر آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های اموراقتصادی و داریی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2. معافیتهای موضوع این ماده شاملدرآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاهکیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزارنفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع سیکیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود